woensdag 9 oktober 2013

Installation, to choose a blue

Friday 27 September 2013, choosing a particular blue pencil
to draw the paraboloid on the wall

Geen opmerkingen:

Een reactie posten